План – програми

Годишен план за дейността на СУ „Йордан Йовков“ за учебната 2022/2023 година


Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ „Йордан Йовков“


План за квалификация на педагогическите специалисти в СУ „Йордан Йовков“ за учебната 2022/2023 година


Програма за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на ученик в СУ „Йордан Йовков“ за учебната 2022/2023 година


Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за периода 2022 – 2023 година


Годишен план на комисията по изпълнение на координационния механизъм за противодействие на тормоза и насилието. Взаимодействие при работа случай на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация. Учебна 2022/2023 година


Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през учебната 2022/2023 година


План за квалификация на педагогическите специалисти в Средно училище „Йордан Йовков“, гр. Тутракан за учебната 2022/2023 година


План за дейността на педагогическия съветник за учебната 2022/2023 година


План за организация и дейност на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици, учебна 2022/2023 година


Училищна програма за превенция на насилието и тормоза в училище, учебна 2022/2023 година


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, учебна 2022/2023 година


Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище, учебна 2022/2023 година

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.