обучение

 

СУ „Йордан Йовков“ е училище гарантиращо високо качество на учебно- възпитателната работа, съобразно държавните образователни изисквания и европейските измерения, с демократични отношения и управление, с богати традиции и съдържателен вътрешно- училищен живот и с висока степен на интеграция в социалната среда на града.

СУ „Йордан Йовков“ гарантира оптимални условия за обучение и възпитание на учениците, като осигурява:

– Овладяване на основите и закономерностите на човешкото познание.

– Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

– Личностно развитие и стимулиране на творческите заложби.

– Социално и физическо развитие и здравословен начин на живот.

– Училищна стратегия за компютърни и информационни технологии.

Обликът на училището се утвърждава чрез:

– профилирано обучение в гимназиален етап;

– профилирано обучение в гимназиален етап в паралелки с интензивно изучаване на английски език с прием след VII клас;

– разработени са и се изпълняват Училищни програми по Български език и литература, Здравно, гражданско образование и Екологично образование и възпитание.


СУ „ Йордан Йовков“ – град Тутракан предлага за своите ученици обучение в 2 форми:

  • Дневна форма на обучение

Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа.

  • Комбинирана форма на обучение

Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

Формите на обучение са приети с решение №2 на ПС №11/11.09.2023 г. и утвърдени със заповед на директора №2031/14.09.2023 г.

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.