Проект „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

За втора поредна година се сформираха групи по интереси под формата на извънкласни дейности за допълнителни занимания по ключови дигитални умения  – базови и за напреднали. Включени са ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучението.

Целта е  повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. Сформирани са следните клубове: „ С технологиите – напред!“ – за ученици от 6. клас, „В света на ИТ“ – за учениците от 7., 8. клас, „Дигитален свят“ – за ученици от 9., 10., 11. клас.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Занятията се реализират в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците, по време на целодневната организация на учебния ден (извън дейностите по самоподготовка) и/или по време на ваканциите. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на ваканциите е 70 часа, а средната продължителност на учебния час е до 45 минути.

Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, следва да получи удостоверение за преминато обучение, което ще бъде издавано от ИСУП, подписано от директора на училището. Удостоверение се издава на ученици, които имат не по-малко от 75% присъствие в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения. Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта, без да имат право да повтарят ниво на дигитална компетентност.

Ръководителите на клубовете следват разработена от тях програма, по която се осъществява обучението. Програмата за обучение за всяка група в клубовете е разработена в съответствие със знанията и уменията на учениците така, че да се гарантира формирането или развитието на дигиталните им компетентности. Програмата за обучение изисква прилагането на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения и стимулиране на развитието на творческия потенциал. Програмите не дублират съдържателните характеристики на учебните предмети.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.