Учители

 

образование специалност длъжност
Анка Стоянова Атанасова висше – магистър Български език и руски език Директор
Анелия Йорданова Калдарева висше – магистър 1. Начална училищна педагогика Зам. директор, учебна дейност
Дияна Господинова Русева висше – магистър 1. Стопанско управление
2. педагогическа правоспособност
Зам. директор, административно стопанската дейност
Мария-Луиза Христова висше – магистър 1.      Психолог

2.      Проф. квалификация – учител

Педагогически съветник
Даниела Георгиева Кръстева висше – бакалавър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IVа клас

Светлана Николова Николова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

IVа,б клас

Росица Иванова Цанева висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

IIa клас

Елена Великова Николова висше – магистър 1. НУП
2. публична администрация
Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на Ia клас

Сабире Исмет Кодак висше – бакалавър 1. НУП
2. Английски език
Старши учител, начален етап на основното образование

Iа,б клас

Маргарита Петрова Манолова висше – магистър  НУП Главен учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на Iб клас

Мария Стойкова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IVб клас

Румяна Парашкевова Младенова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IIа клас

Анелия Петкова Христова висше – бакалавър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IIб клас

Валя Георгиева Куцарова висше – магистър  НУП Учител, начален етап на основното образование

IIб клас

Стефка Станкова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІIIа клас

Николинка Йорданова  Славейкова висше – бакалавър  НУП Учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІIIб клас

Анелия Чолакова висше – бакалавър НУП Старши учител, начален етап на основното образование

IIIб клас

Маргарита Костадинова Иванова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

ІIIа клас

Светослав Колев Георгиев висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

 

Жоржета Радославова Йорданова висше- бакалавър

висше-магистър

1. Българска филология

2. Публична администрация

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на Vб клас

Елка Стоянова Георгиева-Станкова висше – магистър 1. Българска филология
2. Физическа култура
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на Vа клас

Невянка Маринова Иванова висше – магистър География и история Учител – Vа,б клас, ЦОУД
Гинка Йорданова Георгиева висше – магистър 1. Българска филология Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Диляна Александрова Търпанова висше – магистър 1. Българска филология Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Шенел Кямил Кантарова висше – бакалавър 1. НУП
2. Английски език
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на VIIа клас

Женя Тихомирова Атанасова висше – бакалавър 1.      Руски и немски език

2.      Приложна лингвистика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIа клас

Росица Георгиева Иванова висше – бакалавър 1. Български и френски език
2. Английски език
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на Xa клас

Габриела Валентинова Йорданова висше – бакалавър Английски език Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Марийка Василева Николова висше – магистър  Математика Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на IXа клас

Нидалина Христова Куманова висше – магистър Математика Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Величка Петкова Николова висше – магистър  Физика и математика Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Нели Иванова Манчева висше – магистър 1.Химия и физика

2. Информатика и информационни технологии

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIIIа клас

Елена Ангелова Тодорова висше – магистър 1. Информатика и информационни технологии Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIIб клас

Пенка Великова Иванова висше – магистър  Информатика и информационни технологии Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Николай Маринов Николов висше – магистър Философия Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Светлана Пламенова Стойчева висше – бакалавър Английски език, История и цивилизация Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIIIб клас

Вероника Димитрова Атанасова висше – бакалавър История и цивилизация Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIIa клас

Красимир Христов Генов висше – магистър География и икономика Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Севгинар Салиева Амза висше – бакалавър География и икономика Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на XIб клас

Бисерка Христова Симеонова висше – магистър Биология и здравно образование Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Веселина Димитрова Генова висше – магистър  Химия и Физика Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIб клас

Тиджен Кемал Мехмед висше – бакалавър Химия и физика Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на IXб клас

Аурел Тодоров Стоянов висше – магистър  Изобразително изкуство Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Танжу Асан висше – бакалавър  Физическа култура и спорт Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на Xб клас

Нина Антонова Михова висше-бакалавър

 

1.Биология и химия

2. Предучилищна и начална уч. педагогика

Учител – VIа,б клас, ЦОУД
Мариета Красимирова Спирова висше – бакалавър Българска филология Учител – VIIа клас, ЦОУД
Дияна Нейчева висше – бакалавър Педагогика на обучението по български език и френски език Учител, ресурсен
Димитричка Петрова Христова висше – магистър Психология Старши учител, ресурсен
Росица Тодорова Стелиянова висше – магистър 1. Аграрна икономика
2. Учителска правоспособност
Счетоводител
Виктория Руменова Тодорова висше Счетоводство и контрол Завеждащ административна служба

Класен ръководител на учениците на самостоятелна форма на обучение

Ивелина Валентинова Неделчева висше – бакалавър Икономист Учител, помощник
Мартина Галенова Георгиева средно Социален работник
Десислава Росенова Илинколова висше – бакалавър Стопанско управление Социален работник
Александрина Валентинова Александрова висше – бакалавър Социална педагогика Помощник на учителя

 

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.