СФУК

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. "П. Славейков" №15

тел./факс (0857) 605-81, 630-37, 635-63,) 601-57

e-mail: sou_jovkov@abv.orbitel.bg

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

                                     ДИРЕКТОР:

/Соня Златарова/

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл.1 (1) Тези правила определят основните цели и задължителните елементи на системата за финансово управление и контрол в СОУ „Йордан Йовков”.

(2) Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ регламентира всички процеси, свързани с поемането на финансови задължения и извършване на разходите в СОУ „Йордан Йовков”. Тя е задължителна за всички учители, служители и работници на училището.

Чл.2 Системата за финансово управление и контрол в училище има за цел да осигури:

1.                   законосъобразно, икономично, ефикасно и ефективно управление на финансовите ресурси на училището;

2.                   съответствие на финансовата дейност на училището с действащото законодтелство и заповедите на директора;

3.                   опазване на активите и информацията на училището;

4.                   предотвратяване на финансови нарушения и грешки във функционирането на администрацията;

5.                   достоверност на счетоводната информация на училището;

6.                   осигуряване на своевременна и надеждна информация с оглед вземане на правилни решения при управлението на училището;

7.                   осигуряване на прозрачност и възможност за проследяване на решенията и действията, свързани с изразходване на бюджетните средства.

 

 

 

Глава втора

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

            Раздел І

            ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

Чл.3 (1) Предварителният контрол е контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и се осъществява чрез проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и извършване на разходи, независимо от техния размер.

            (2) Законосъобразност по смисъла на настоящите вътрешни правила е съответствие на поеманите задължения и извършените разходи с приложимата нормативна уредба-закони, правилници, постановления и други актове на Министерския съвет и Министерство на финансите; решения, правилници, наредби на общинския съвет; заповеди на директора на училището и др., които се издават въз основа на тях.

Чл.4 (1) За всеки разход, превишаващ 10 000 лв. директорът подава докладна до първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за неговото финансиране.

            (2) Предварителен контрол за разхода над 10 000 лв. осъществява първостепенният разпоредител.

Чл.5 Разходи, свързани с работната заплата и издръжката на учебното заведение, се утвърждава от директора на училището, на база длъжностно разписание и заповед за определени лимити.

Чл.6 Разходи, свързани с вещевата издръжка, предварителен контрол за поемане на задължението се осъществява от директора и главния счетоводител на училището.

Чл.7 Изготвят се три типа досиета:

1.      досие за задължение над 10 000 лв.-разход за гориво;

2.      досие за задължение над 10 000 лв.-разход за стипендии;

3.      досие за работни заплати и всички свързани с нея осигурителни плащания.

Чл.8 Всяко досие съдържа:

1.      опис на приложените документи;

2.      контролен лист за проследяване на разхода;

3.      копие на фактури и платежни нареждания;

4.      други документи, имащи отношение към поемане на задължението или извършване на разхода;

Чл.9 Досиетата се съхраняват в счетоводството на училището.

Чл.10 Типовите бланки, които се използват във връзка с приложението на СФУК в училище са:

1.      искане за извършване на разход-при разход над 50,00 лв.;

2.      заявка за поемане на задължение;

3.      заявка за средствата, необходими за текущо финансиране;

4.      контролен лист за проследяване на разходили задължение над 10 000лв.

5.      опис на приложените документи в досието.

Чл.11 Процедура за поемане на задължение и извършване на разход:

1.      педагогическият персонал подава искане за извършване на разход до помощник директора по АСД;

2.      непедагогическият персонал подава искане за извършване на разход до домакина;

3.      помощник директорът по АСД и домакинът изготвят заявки за поемане на задължение;

4.      въз основа на изготвените заявки за поемане на задължение директорът, съвместно с гл. счетоводител оформят месечната заявка за текущо финансиране на училището.

 

Раздел ІІ

СИСТЕМА НА ДВОЕН ПОДПИС

 

Чл.12 Системата на двойния подпис е задължителен елемент на СФУК.

Чл.13 Всички документи, свързани с поемане на задължение и извършване на разход се подписват от директора на училището в качеството си на разпоредител с бюджетния кредит и от главния счетоводител, независимо от поетото задължение или извършения разход.

Чл.14 Със своя заповед директорът упълномощава длъжностните лица, които да изпълняват неговите и на гл. счетоводител функции в случай на отсъствие, поради отпуск или командировка.

Чл.15 Системата на двойния подпис се прилага и в случаите, когато не е упражнен предварителен контрол.

Чл.16 При незаконосъобразни и нецелесъобразни разходи, гл. счетоводител може да откаже да постави втори подпис. Отказът задължително се завежда в деловодството.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

&1 Вътрешните правила за изграждане и функциониране на СФУК в училище се утвърждават на основание чл.19, ал.1 от ЗДВФК.

&2 Вътрешните правила за изграждане и функциониране на СФУК могат да бъдат изменяни и допълвани със заповед на директора на училището.

&3 Правилата за изграждане и функциониране на СФУК влизат в сила от 01.01.2005 год.

Вашият коментар