Училищен правилник

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

чл.1 (1) Този Правилник определя структурата и функциите на училището, организацията на учебно-вьзпитателния процес, правата и задьлженията на учителите, учениците и служителите в СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.

(2) Училището осигурявя завьршване на определените в Закона за Народна просвета образователни степени-основна и средна.

чл.2 (1) Образованието има светски характер и недопуска налагането на идеологически и религиозни доктрини както и дискриминация на основа на пол , народност , етническа принадлежност и религия.

(2) Училищното обучение до 16-годишна вьзраст се осьществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България.

(3) Училищното обучение започва на 7 или 6 години по преценка на родителите.

(4) Дейността на училището не може да противоречи на Конституцията и законите на Република Бьлгария, на целите, принципите и духа на националната образователна политика.

чл. 3 (1) Обучението и вьзпитанието на учениците се провежда на книжовен бьлгарски език.

(2)Учениците, за които майчиният език не е бьлгарски, могат да изучават сьответния език сьгласно дьржавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(3) Майчин е езикьт, на който детето общува в семейството.

чл. 4 (1) Учениците ползват правото си на безплатно образование:

–            не заплащат такси за училищното обучение в рамките на дьржавните образователни изисквания;

–            ползват безплатно цялата учищна база за обучение и развитие на интересите и способностите си;

–            получават безплатно учебници до завьршване на основното образование-при условия и реда,регламентирани във вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на безплатни учебници в СОУ „Йордан Йовков”;

–            получават стипендии или социална помощ за сметка на дьржавния бюджет при условие и ред определени с ПМС на МС.

(2) Всички педагогически услуги извън дьржавните образователни изисквания се заплащат по ред и условия определени в специфични икономически правила за осьществяване деиността на организациите в системата на Народната просвета.

(3) Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни докрини на учениците, както и дискриминация на основа на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел първи

ПРАВА

 

чл.5 (1) Училището има право на: наименование, символи, седалище и официален адрес.

(2) Собствен кръгъл печат с държавен герб.

(3) Банкова сметка.

(4) Номер и шифър на Булстат.

(5) Държавата насърчава въвеждането на униформено облекло и на друотличгителни и знаци на училищата, както и създаването на училищни символи и ритуали.

чл. 6 (1) Като общинско училище има право да притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него.

(2) Има право да представя собственото си имущество под наем, да извьршва педагогически услуги и производствено стопанска дейност, които не вредят на образователния процес при спазени санитарно-хигиенни изисквания. Таксите за извьршените услуги и наемите се определят по одобрен на общинско ниво ценоразпис за административно педагогически и стопански услуги в СОУ.

(3) Разпорежда се самостоятелно с бюджетните си средства.

(4) Подбира кадрите си чрез конкурси по документи. (Право на директора).

(5) Набира ученици по документи или с конкурсен изпит съгласно действащата нормативна уредба.

(6). Издава държавни документи за завършен клас и образователна степен.

(7). Разкрива профилирани паралелки с решение на педагогическия съвет.

 

Раздел втори

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

чл.7. Училището носи отговорност за:

-изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи неговата дейност;

-поетите задължения при приемането на учениците;

-създаването на условията за опазване живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението на неговата територия;

-законосъобразно изразходване на бюджетните средства и средствата от дарения и спонсорство и опазване на МТБ.

Глава трета

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

 

чл. 8. Основното образование се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален.

чл. 9. Началното образование е с четири годишен срок на обучение и се осъществява в рамките на СОУ «Йордан Йовков».

чл. 10. (1) В І-ви клас се приемат ученици навършили определена възраст без изпит. Децата постъпват в І-ви клас по молба на родителите или настойниците им.

(2) За приетите в І – ви клас ученици училището изпраща сведение до 30.09. в общински отдел „Образование"

(3) По желание на родителите или настойниците учениците от началните класове могат да се преместват от едно училище в друго през цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, след което същия, писмено уведомява общината.

(4) При преместването на ученик от началните класове в друго училище директорът на приемащото училище в 14-дневен срок от записването му писмено уведомява общината по местоживеенето му.

чл. 11. (1) Учениците могат да се преместват при наличие на свободни места за нова учебна година .

чл. 12 (1) На учениците завършили І-ви клас училището издава удостоверение .

(2) Завършването на ІІ и ІІІ клас се удостоверява с ученическа книжка.

(3) На учениците завършили ІV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

чл. 13 В V клас учениците  се приемат без приемен изпит.

чл. 14. (1) По желание на родителите или настойниците учениците от прогимназиалните класове могат да се преместват от едно училище в друго през цялата учебна година, но не по-късно от 30 дни преди приключването на втория учебен срок.

2) При преместване на ученика от прогимназиален клас от едно училище в друго се процедира по ред, посочен в чл. 10, ал.4.

чл. 15. Учениците се записват в по-горен прогимназиален клас след успешното приключване на учебната година, удостоверено с ученическа книжка за същото училище или с удостоверение за завършен съответен клас и удостоверение за преместване за друго училище.

чл. 16. На учениците завършили осми клас училището издава Свидетелство за основно образование съгласно държавните  образователни изисквания за степента на образованието и за документите за системата на народната просвета.

чл. 17. Средното образование е с четири годишен срок на обучение след завършено основно образование.

чл. 18. Учениците постъпват в гимназиалните класове след завършено основно образование без конкурсен изпит. Класирането става по документи.

чл. 19. /1/. Учениците могат да се преместват в друга паралелка на училището или в друго училище при наличие на свободни места.

/2/. За свободни места се считат местата до утвърдения държавен прием, които включват:

-незаети места;

-осободените през учебната година места;

/3/. Преместването на ученици се извършва както следва:

1. През време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на II учебен срок-по същия профил.

2. След успешно завършен клас при смяна на:

а\. профила с друг профил;

б\. профила със специалност или професия;

в\. професия с профил или специалност;

г\. непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка, специалност или професия;

/4/. Приетите ученици в гимназиалните класове на СОУ “Йордан Йовков” при необходимост полагат приравнителни изпити, като броят им се определя от директора на училището, съобразно разликите в учебните планове на всеки отделен клас.

чл. 20 При преместване на ученика от гимназиален клас директорът издава удостоверение за преместване и изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика.

чл. 21 Учениците не могат да се преместват:

1. В последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана паралелка с профилирана; профил с друг профил; специалност или професия с профил.

2. Разпоредбите  на ал.1 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл.139, ал.1, т.4 от ППЗНП.

3. В последните два гимназиални класа при смяна на: профил със специалност или професия; непрофилирана паралелка със специалност или професия.

чл. 22 /1/. Завършването на гимназиален клас – IX, X, XI клас се удостоверява с ученическа книжка.

/2/. На учениците, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.

чл. 23. /1/. Учениците, завършели XII клас полагат държавни зрелостни изпити, които се организират съгласно държавните образователни изисквания за системата на оценяване.

/2/. На учениците, положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование и за документите на системата на народната просвета.

/3/. Държавните зрелостни изпити са задължителни и не се допуска освобождаване. Ученик, завършил успешно последен гимназиален клас и не положил държавни зрелостни изпити, получава удостоверение за завършен последен клас на средно образование, което му дава право да продължи в професионално обучение за придобиване на квалификация по професия.

/4/. Учениците от XII клас полагат задължително два държавни зрелостни изпита, които са определени с учебен план, като единият от тях задължително е по български език и литература, а другият се определя по избор от ученика. По свое желание ученикът може да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от него предмет от ЗП или ЗИП, съгласно учебен план.

/5/. На учениците, положили успешно държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование.

чл. 24. Получената оценка на държавен зрелостен изпит е окончателна. Когато тя е слаб (2), ученикът може да се яви отново на изпит.

чл. 25 Лицата, придобили право да се явят на държавни зрелостни изпити, могат да се явяват по тях в училището, в което са се обучавали, при спазване изискванията на действащия учебен план по отношение броя на изпитите и формата за оценяване към момента на явяването.

чл. 26 /1/. Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основното образование, диплома за средно образование се издава от директора на училището, издало оргиналния документ.

/2/. Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

чл. 27 /1/. Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

/2/. В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликата, заинтересованите лица могат да установят правата си по съдебен ред.

чл. 28 /1/. Дубликатът се издава по образец, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

/2/. За издаване на дубликат се заплаща такса, определена с решение на Общински съвет, гр. Тутракан.

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Раздел първи

Форми на обучение и организационни форми

 

чл. 29 Учебно-възпитателният процес в СОУ “ Йордан Йовков” се организира в следните форми на обучение:

-Дневна

-Индивидуална

-Самостоятелна

чл. 30 /1/ Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуален учебен план, утвърден от директора на училището.

/2/ Индивидуалната форма на обучение се организира за:

1.    Ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училище повече от 30 последователни дни.

2.        За даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

3.                      В случайте по ал. 2 т. 1 училището организира индивидуално обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

4.                      Знанията и уменията на учениците по ал. 2 т.1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 2 т.2. – чрез изпити, условията и редът за провеждане на които се определят със заповед на директора.

5.                  За учениците от гимназиалните класове ал. 1 се прилага по учебни предмети, по които обучението в домашни условия е възможно, след решение на ПС.

чл. 31 /1/. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно държавните образователни изискавания.

/2/. Организира се за: ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не посещават дневна форма на обучение; за ученици навършили 16 години и наказани с решение на Педагогическия съвет по чл.139, ал.1, т.5 от ППЗНП; за лица навършили 16 годишна възраст.

/3/. Желаещите да се обучават при самостоятелна форма на обучение, подават молба до директора на училището.

/4/. Постъпващи молби на лица, отговарящи на условията, се разглеждат на заседание на педагогическия съвет.

/5/. За всяко лице утвърдено от педагогическия съвет при самостоятелна форма на обучение се води личен картон, а резултатите от проведените изпити на учениците от І-VІІІ клас се вписват в книга за резултатите /форма 3-90/.

/6/. Учениците при самостоятелна форма на обучение могат да се явяват на изпити извън сесиите само ако са отсъствали по здравословни причини, удостоверени с медицински документ и не са могли да положат изпитите в установеното време.

чл.32 Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.

чл. 33 В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки.

чл. 34 Броят на учениците в паралелката и делението на паралелката на групи се определят с наредба на министъра на МО:Н.

чл. 35 В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности и води задължителната документация за съответната паралелка.

 

Раздел втори

Учебно време

 

чл. 36. /1/. Учебно – възпиатателният процес се организира в учебни години, срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

/2/. Между учебните години по време на учебната година учениците ползват ваканции – коледна, междусрочна, пролетна или великденска и лятна.

чл. 37. /1/. Учебната година е с продължителност 12 месеца.

       /2/.Министърът на образованието, младежта и науката със заповед определя  началото и края на ваканциите с изключение на лятната, дните за отдих на учениците от 1 клас, неучебните дни, както и края на втория учебен срок

       /3/.Учебната година започва на 15 септември

       /4/.Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

Чл.37 а Учебните дни могат да се  определят за неучебни или неучебни за учебни със заповед на министъра на образованието и науката

       /1/ В случай на разместване на рочивните дни през годината на основание на чл.154, ал.2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни За учениците, суответно обявените  работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

      /2/ Кметът на общината може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за отбелязване на празника на общината

чл. 38. /1/. Учебната седмица е петдневна.

/2/. При лоши метеорологични условия, ако се затрудни учебния процес и не се учи пропуснатите дни се отучват в събота с решение на ПС.

чл. 39. /1/. Броят на задължителните учебни часове се определя от учебния план, като за една учебна седмица, те не могат да превишават:

В           I – II клас –      22 учебни часа.

III – IV клас – 25 учебни часа.

V – VIII клас – 30 учебни часа.

IX – XII клас – 32 учебни часа.

Часът на класа е извън броя на задължителните учебни часове.

/2/. В един ден се организират от 4 до 7 задължителни учебни часа.

чл. 40 При наличие на неоходимите санитарно- хигиенни условия и пожелание на родителите с решение на ПС може да се създаде целодневна организация на УВП. Формират се полуинтернатни групи от I – VIII клас за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих.

чл. 41 Седмичното разписание на УВП се съобразява с психофизическите особености и възможности на учениците. Приема се от ПС и се утвърждава от директора на училището, но не по-късно от три дни преди започването на учебната година.

чл. 42 Продължителността на учебния час е:

/1/.  за I – II клас – 35 мин.

  за III – IV клас – 40 мин.

  учебна и лабораторна работа – 50 мин.

  в останалите часове – 45 мин.

/2/. При двусменен режим на обучение, УР всяка учебна година в срок до 1.X. изисква разрешение от РИО на МОМН продължителността на учебния час в V–XI клас да бъде 40 мин.

/3/. Почивките между учебните часове са 10 мин. Голямото междучасие е 30 мин.

 

Раздел трети

Съдържание на училищното обучение

 

чл. 43 /1/. Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно – образователни области, както и в други области и дейности.

/2/. Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум по учебни предмети от културно-образователни области включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.

/3/. Задължителноизбираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области, съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците.

/4/. Профилираната подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по група учебни предмети от културно – образователните области. Профилираната подготовка започва от IX клас и продължава до XII клас съгласно училищния учебен план.

/5/. Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение, освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.

чл. 44 Ученикът определя в декларация до директора на училището, подписана от родителя или настойника, кой ЗИП и кой СИП предпочита. Учениците от Х-ХІІ клас подават декларации в срок пет дни след приключването на учебната година. Приетите ученици в ІХ клас подават декларация със записването си през м. VІІ-ІX.

чл. 45 Учебният план систематизира съдържанието и организацията на училищното обучение и включва видовете подготовка, броя и разпределението на учебните предмети по класове и по учебни часове, графика на обучението, начина на завършване на степен на образование.

чл. 46. Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по всеки учебен предмет и за всеки учебен клас.

чл.47 Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

Раздел четвърти

Форми на проверка и оценка

 

чл. 48 /1/. Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

/2/.Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.

            чл. 49 /1/. Текущатат проверка се осъществява от учителите, системно през първия и втория учебен срок, чрез устни, писмени и практически форми.

/2/ минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания;

2. за учебен предмет, който по учебен план се изучават с три учебни часа седмично-две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания;

3. за учебен предмет, който по учебен план се изучават с два учебни часа седмично-две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено и/или практическо изпитване;

4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично- една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено и/или практическо изпитване;

5. за учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" и по учебна практика – три оценки от практически изпитвания;

/3/. Знанията и уменията на учениците могат да се проверят от упълномощени длъжностни лица от РИО и от МОН.

/4/. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

/5/. За подготовки по ЗИП и ЗП, в това число и профилираща подготовка, се оформят самостоятелни срочни и годишни оценки.

чл. 50 /1/. Знанията и уменията на учениците при училищно обучение се оценяват с отличен/6/, мн. Добър /5/, добър /4/, среден /3/, слаб /2/ и съгласно държавното образователно изискване за системата за оценяване.

/2/. В случаите, когато знанията и уменията на учениците се оценяват по друг начин, оценките им се приравняват към оценките по ал.1.

чл. 51 /1/. Текущите, срочни и годишни оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа. Срочните и годишни оценки се вписват и в личния картон на ученика.

/2/. Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния картон на ученика.

чл. 52 Условията и редът за осъществяване на проверка и оценка на знанията и уменията на учениците се определят съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионално образование и обучение, за обучаване на децата с хронични заболявания и/или със специфични образователни потребности и за системата за оценяване.

чл. 53 За учебни предмети, които по учебен план се изучават с един час седмично през първия срок и два учебни часа през втория срок, на базата на текущите оценки от двата срока се оформя срочна оценка за втория срок, която е и годишна оценка по предмета.

чл. 54 За учебни предмети, които по учебен план се изучават с два учебни часа седмично през първия срок и един час през втория срок се оформя срочна оценка и за двата срока, като за втория срок се оформя оценка от:

а/ една /две/ оценки от устно изпитване

б/ една оценка от писмена контролна работа

чл. 55 В хода на учебната година учителят установява входно, междинно и изходно равнище. Оценките от трите равнища са част от задължителния минимален брой оценки за срока/ респ. за учебната година/ като оценката от входното равнище може да не бъде балообразуваща.

чл. 56 /1/. Директорът утвърждава графика за провеждане на класни и контролни писмени работи по предложение на учителите в началото на всеки учебен срок. Учителите информират учениците, а класните ръководители-родители по този график своевременно.

чл. 57 При писмени изпитвания учителят коригира, оценява и рецензира писмените работи. Връща ги на учениците за подпис от ученика и родителя /настойника/ и ги получава обратно. Оценените и подписани работи се съхраняват до края на учебната година в училището на място, определено от директора. Писмените работи подлежат на проверка от страна на ръководството на училището, от РИ на МОН.

чл. 58 /1/. В един учебен ден не се провеждат повече от една обща за класа писмена работа/ тест, контролна работа, класна работа/. За всички видове писмени проверки се уведомява УР, което ги вписва в седмичния план.

/2/. Учителите нямат право да провеждат контролни и класни упражнения извън графика и в последните 14 дни на учебната година, освен при проверки от РИО на МОМН и масово бягство на класа.

чл. 59 При постъпили жалби от родители и ученици за несъгласие с оценка, вписана на ученика, се назначава комисия от директора на училището, която изпитва ученика. Остава валидна оценката на комисията.

чл. 60 /1/. След всяко индивидуално бягство на ученици от V-XІІ клас се провежда писмено изпитване на следващия час върху пропуснатия материал.

/2/. При колективни бягства по даден предмет следващия час се провежда писмена работа върху целия раздел, независимо от предварително планирана друга писмена работа по график.

/3/.При направени 1/5 неизвинени отсъствия по даден предмет от общия брой часове за срока или годината ученикът е длъжен да се яви на изпит пред комисия за оформяне на срочна или годишна оценка.

/4/. За ученик обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок или годината.

/5/. Закъснения до 15 мин. за три учебни часа без уважителни причини се считат за 1 учебен час неизвинено отсъствие.

чл. 61 За допуснатите неизвинени отсъствия класния ръководител уведомява своевременно родителите или настойника на ученика.

чл. 62 Ученик, явил се на приравнителни изпити и получил оценка слаб /2/, може да се яви на поправка в рамките на поправителните сесии.

чл. 63 Годишните оценки на ученици, които отиват в чужбина с родителите си и там ще продължат образованието си, може да се оформят 30 дни преди края на годината след като се оформят срочните оценки.

чл. 64 Оценката не се влияе от поведението на ученика.

 

Раздел пети

Завършване на клас и степен на образование

 

чл. 65 /1/. Ученикът завършва класа, ако по всички учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилирана подготовка има годишна оценка най-малко среден /3/.

/2/. Ученици, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилирана подготовка полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две сесии през учебната година. Поправителните сесии се провеждат след приключване на учебните занятия, през м. юни или м. юли и от 1 до 10 септември по ред, определен със заповед на директора.

/3/. Ученици, по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправитени изпити в редовните сесии, могат да се явяват на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед от директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/4/. Ученици, които не са се явили на изпит или имат оценка слаб /2/ на двете сесии по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата или профилирана подготовка, повтарят класа.

            /5/. т. 1 Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

            т. 2 За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година."

/6/. Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ на редовните и/ или допълнителните поправителни сесии или не са се явили на допълнителните поправителни изпити не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарската поправителна сесия и в сесиите по ал. 2.

/7/. За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

чл. 66 Учениците полагат само един изпит на ден.

чл. 67 /1/. Ученици от XII клас, които завършват учебната година със слаби оценки се явяват на поправителен изпит в дните преди зрелосните изпити.

2/. Всички поправителни и приравнителни изпити се провеждат от двучленни комисии, назначени от директора на училището.

/3/. Темите и въпросите за поправителните изпити за всички учебни предмети се подготвят от учителите и се одобряват от директора на училището. Изпитването е писмено, с продължителност от 2 часа.

4/. Ученик, който не се яви на изпит през първата изпитна сесия или получи слаб /2/ се явява на поправителен изпит през септемврийската сесия.

чл. 68 Учениците завършват основна образователна степен, ако са приключили успешно обучението си в VIII клас.

чл. 69 /1/. Учениците завършват средно образование, ако са приключили успешно обучението в последния гимназиален клас и са положили успешно предвидениет в учебния план зрелостни и държавни изпити.

/2/. Зрелостни изпити се провеждат при сесии – майска, септемврийска.

/3/. Всеки ученик има право да се яви на зрелостен изпит на 6 сесии в продължение на пет години от момента на завършване на обучението.

/4/. Учениците завършват средно образование при условията и по реда, определени с учебния план, по който са започнали обучението си.

Чл. 70 /1/. Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование.

/2/. Получената оценка е окончателна. Когато получената оценка е слаб /2/ ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 1 ал. 2.

Глава пета

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел първи

Учители и възпитатели

 

чл. 71 /1/. Учителят в училището организира и провежда образователно – възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

/2/. Възпитателят организира и провежда образователно – възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.

чл. 72 /1/. Длъжностите “учител” и “възпитател” се земат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “магистър” или “професионален бакалавър по …”.

/2/. Условията и редът за заемането на длъжностите по ал.1 се определят съгласно държавното – образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация.

/3/. Длъжността "възпитател" се заема от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър

/4/ Директорът на училището, детската градина или обслужващото звено в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации

чл. 73 Длъжностите по чл.2 ал.1 не могат да се заемат от лица, които

1. са осъдени на лишаване от свобода  с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2. са лишени от право да упражняват професията си;

3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра ня здравеопазването.

            чл. 74 (1) Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

4. да участва в работата на педагогическия съвет (всеки може да направи изказване по всяка точка от дневния ред в рамките до пет минути не повече от два пъти)  и да изпълнява неговите решения;

5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина или обслужващото звено;

7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

9. да не ползва мобилен телефон по време на час;

10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, детската градина или обслужващото звено, както и извън тях – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

12. да не внася в училището, детската градина или обслужващото звено оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

13. в началото на учебната година /до 10 дни след първия учебен ден/ всеки учител и възпитател прави “инструктаж” по здравословни и безопасни условия на обучение на всички ученици влизащи в кабинета му. Всеки инструктиран лично се подписва;

14. изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи на РИО и на МОН;

15. в началото на учебната година /10 дни след първия учебен ден/ всеки учител и възпитател прави “инструктаж” по здравословни и безопасни условия на обучение на всички ученици влизащи в кабинета му. Всеки инструктиран лично се подписва;

16 повишава системно професионалната си квалификация;

17. вписва ежедневно взетите тематични единици в материалната книга;

18. започва всеки час със ставане на крака на класа, съобщаване сна отсъстващите ученици от дежурните и поздрав от учителя, без да се иска организиран отговор от учениците;

19. проверява системно и оценява обективно знанията и уменията на учениците;

20.опазва имуществото в кабинета, в който работи;

21. явява се на работа 10 мин. преди началото на учебния час;

22. взема лично дневника на класа, в който има първи час;

23. не закъснява за час;

24. не освобождава учениците преди биенето на звънеца;

25.оставя лично дневника на класа след последния час в учителската стая;

26. информира своевременно УР за предстоящо отсъствие;

27. вписва при изпитване на ученик веднага оценката в ученическата книжка;

28.да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация основана на пол , народност , етническа принадлежност и религия ;

(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

чл. 75 Учителят /възпитателят/ не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях. Учителят /възпитателят/ няма право да отсранява ученика от учебен час.

Чл.75а Лицата сизнателно подпомогнали извиршването на актове на дискриминация , носят отговорност по силата на Закона за  защита от дискриминация.

 

Трудова дисциплина

 

чл. 76 За неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на трудовата дисциплина учителите (възпитателите) се наказват:

1. за непопълнен материал до края на работния ден – неизплащане на трудовото възнаграждение за съответния брой часове;

2. за закъснение за час или освобождаване на учениците преди биенето на звънеца-неизплащане на трудовото възнаграждение, сумарно за съответното време;

3. за отсъствие по неизвинителни причини от ПС, служебно съвещание, училищни мероприятия и празници-неизплащане на трудовото възнаграждение за съответния брой часове;

4. за неспазване графика за провеждане на: допълнителния час по ФКС, втория час на класа, консултация, СИП, кръжок, ПИГ, часовете по БДП-неизплащане на трудовото възнаграждение за съответния брой часове.

чл. 77 Учителите нямат право:

1. да видоизменят своеволно учебните планове и програми;

2. да използват методи и средства за преподаване, несъобразени с психическите и възрастови особености на учениците;

3. да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основавана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

4. да внаят партийно – политически или религиозни идеологии и пристрастност в УВП;

5. да пушат и употребяват алкохол в присъствието на ученици, в училището и района на училището;

6.   да носят в училището всякакъв род оръжие;

7.   да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава.

8.   да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.

чл. 80. За нарушение на чл. 75 и чл. 79 учителите се наказват съгласно разпоредбите на КТ.

чл. 78 Учителят има право:

1. на свободен избор на форми и методически средства за организация на УВП;

2. да предлага решения за организация и ръководство на УВП и да участва в управлението на училището;

3. да оказва педагогическа помощ на родителите;

4. да обяснява причините за допуснатите от него нарушения на трудовата дисциплина или професионалните задължения;

5. да членува в професионални организациии да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.

6. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището, от РИО и от МОМН

7. да повишава образованието си и професионалната си квалификация.

8. да избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за съответния учебен предмет от съответната образователна степен.

9. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните задължения.

     чл.78 а Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси

чл. 79 Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, дейността им се популяризира и получава обществено признание.

чл. 80 Класният ръководител  има следните задължения:.

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а;

7. да организира и да провежда родителски срещи;

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището."

чл. 81 /1/. Възпитателят е учител, който работи с група ученици при целодневна организация на УВП.

/2/. В рамките на утвърдения дневен и седмичен режим и съгласно седмичната норма на работа, възпитателят организира и ръководи самостоятелната учебна подготовка на учениците от групата, заниманията по интереси и отдих.

/3/. Възпитателят работи по срочен и седмичен план, съгласуван с общоучилищния план и в тясна връзка с учителите и родителите.

/4/. Отговаря за опазването на имуществото в кабинета, където провежда занятията.

чл. 82 Материалната книга се води от възпитателите.

чл. 83 В СОУ “Йордан Йовков” се организира дежурство, уредено в Правилника за вътрешния трудов ред.

Дейност на ПМК

 

чл. 84 /1/. В училище действа ПМК (предметно методична комисия) по езиково обучение /български език и литература/, чуждоезиково обучение /чужд език/, математика, информатика и информационни технологии, природни науки /биология, химия, физика/, общесвени науки /история, география, философски цикъл/, физическо възпитание и спорт, ПМК в начален етап и ПМК на класните ръководители.

/2/. ПМК ежегодно избира председател и работи по собствен план.

/3/. В плана на ПМК да включат дейности по вътрешно-училищна квалификация и по въвеждане на новоназначените колеги в професията.

/4/ Председателите на ПМК отчитат работата по плана два пъти годишно-в края на първия срок и в края на годината, на заседание на педагогически съвет.

/5/ Главните координатори на годишния план и училищните програми програми по: Български език и литература, Здравно образование и възпитание, Екологично образование и възпитание, Училището-територия на ученика, отчитат работата по програмите два пъти годишно-в края на първия срок и в края на годината, на заседание на педагогически съвет.

 

Раздел втори

Ученици

чл. 85 Ученици са лицата, включени във формите на училищното обучение.

чл. 86 Ученикът има право да:

(1) Избира училището, профил на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми.

(2) Участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни, извънучилищни дейности.

(3) Получава от училището информация по въпросите, свързани с неговото обучение.

(4) Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.

(5) Бъде защитен от училището и от други институции при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.

(6) Дава мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждане на цялостната му дейност.

(7) Ползва безплатно цялата училищна МТБ в извън учебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището.

(8) Да избира и бъде избран в колективните органи за управление на училището.

(9) Да бъде поощряван с морални и материални награди в зависимост от финансовите възможности на училището за:

-недопуснати неизвинени и извинени отсъствия

-за високи постижения в учебната, извънкласна и извънучилищна дейност.

Размерът на наградите да се гласува през м. май на педагогически съвет, а се раздават с ученическите книжки в края на учебната година.

(10) Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.

(11) Да получава стипендия при условия и ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет.

(12) Да участва в работата на ПС, при обсъждане на резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици.

(13) Да участва в провежданите номинации в чест на 24 май, празникът на славянската писменост и култура, за излъчване на изявени в учебната и спортна дейност и носители на почетния училищен знак “Най- добър”.

                   (14). Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при представяне на медицинска бележка и копие от амбулаторен лист за учениците от 9-12 клас или документ от спортния клуб, в който членува;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя

(15) да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси."

    Чл.86 а (1) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка

(2)    Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 от ППЗНП се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

(3)    В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис

 Чл. 87 Ученикът няма право да:

1.                    Отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

2.                    Участва в хазартни игри, употребява наркотични средства и алкохол, както и да пуши в района на училището.

3.                    Участва в политически партии и организации, до навършване на пълнолетие.

4.                    Учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак.

5.                    Проявява нетолерантно и неуважително отношение към учители и ученици.

6.                    Уврежда училищното имущество.Нарушава общо приетия ред и дисциплина,              с което да пречи за нормалното протичане на учебния процес.

7.Идва по потници, фрапиращи бижута и къси поли, къси панталони, гримирани, с екстравагантно облекло.

8. Носи в училището всякакъв вид оръжие

9. Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

10. Организира или пропагандира религиозна – сектанска дейност в училището.

11. Ученик , който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява

физическо и психическо насилие върху тях , свързано с религиозни , етнически и полови различия

се наказва съгласно Правилника за приложение на Закона за народната просвета.

Чл. 88 Ученикът е длъжен да:

1.   Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2.   Изпълнява учебните си задължения.

3.   Да използва тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на въздрастовите особености на учениците, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания..

4.   Спазва училищния правилник и нормите на поведение в училището.

5.   Да бъде в училище 15 минути преди започване на първия учебен час с ученическа лична карта.

6.   Съхранява и обогатява училищното имущество и традиции.

7.   Представя извинителна бележка и копие от амбулаторен лист за направените отсъствия в срок до 3 дни, заверена от училищния фелдшер .

8.   Идва в подходящо за учебни занятия облекло.

9.   Представя ученическата книжка и карта при поискване от директора, учителите и възпитателите и да носи личната си карта и извън училище /от чл. 135 ал. 3 – ППЗНП/.

10.                       Да изключва мобилния си апарат по време на часовете

11.   Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

12.   Да представя личната си ученическа карта на дежурния екип и охранителя при влизане в училищната сграда.

13.                       Дежурните ученици по паралелки да отговарят за реда и дисциплината през междучасията пред кабинетите, където ще имат час.

чл. 89. За неизпълнение на задълженията си по Закона за Народната просвета, Правилника за приложението му и Правилника на училището, учениците се наказват със:

1.   Забележка

2.   Полагане на общественополезен труд до 5 дни, по 2 астрономически часа, след учебните занятия, под ръководството на педагогическия съветник.

3.   Предупреждение за преместване в друго училище.

4.   Преместване в друго училище до края на годината.

5.   Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение /за навършилите 16 години/.

6.   Преди налагане на наказание по ал.2, 3, 4 класният ръководител е длъжен да уведоми писмено родителя или настойника на ученика и дирекция "Социално подпомагане" по местоживеенето му за извършеното нарушение. /от чл. 139 ал. 1 – ППЗНП/

чл. 90 /1/ Наказанията по чл. 89, ал. 1  се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 89, т. 2, 3 и 4 по предложение на педагогогическия съвет.

/2/ Преди налагане на наказание, кл. ръководител е длъжен да уведоми писмено родителя или настойника на ученика.

/3/ Директорът е длъжен преди налагане на наказание да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.

/4/ Наказанията по чл. 89, ал. 3 и ал. 4 се налагат като крайна мярка при тежки нарушения. Педагогическият съвет обсъжда доклада на кл. ръководител за извършеното нарушение, изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на педагогическия съвет може да присъства и родител или настойник.

/5/ Наказанието по чл. 89, ал.3 и 4 влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 уч. дни преди края на учебните занятия.

/6/ Наказанията се заличават с изтичане на учебната година.

/7/ Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и дневника на класа.

/8/ Заповедите на директора за налагане на наказанията, могат да се обжалват пред началника на инспектората по образованието

Чл.91. За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

    т.1.Вътрешни

-подреждане на книги в училищната библеотеката;

-почистване на класни стаи;

-почистване на надписи направени от ученици;

-почистване на физкултурния салон;

-почистване и подреждане на складови помещения;

-измиване на коридори

   т.2.Външни

-оказване на помощ на възпитателите;

-окопаване и поливане на градинките и зелените площи в двора на училището;

-боядисване на огради , пейки и други съоръжения.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

.

(5 Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище."

чл. 91  а За допуснати безпричинни отсъствия, учениците се наказват:

/1/ За направени безпричинни отсъствия от учениците до VІІІ клас:

– за 5 отсъствия- забележка и предложение за глоба до компетентните органи

-от 6 до 9 отсъствия дейности в полза на училището

– за 10 отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище и глоба наложена от кмета на общината  в размер на 1/3 от минималната работна заплата.

– за повече от15 отсъствия-преместване в друго училище  до края на учебната година

/2/ За направени безпричинни отсъствия от учениците от IX-XI клас

– за 5 отсъствия- забележка

-от 6 до 9 отсъствия дейности в полза на училището

– за 10 отсъствия- предупреждение за преместване в друго училище до края на учебната година

– за повече от 15 отсъствия- преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 год. възраст.

/3/ Наказанието по чл.89 ал.3 може да се наложи на ученик за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

/4/  При наложено наказание от педагогическия съвет по член 91 от Правилника за дейността на СОУ” Й. Йовков” и член 139 ал.1 т. 4  на учениците от ІХ до ХІІ клас се отнема получената стипендия или не се отпуска такава.

Чл.91б . (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по чл. 91 , ал. 5  се налагат заедно с наказанията по чл. 91 ., ал 1

Чл.91 в (1) Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл. 91 , ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 91 , ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

(3) Когато наказанията по чл. 91 , ал. 1, т. 4  са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл.91 г(1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4  се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по чл. 139, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на училището. Наказанията по чл. 91  ал. 1, т. 4  може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

(4) Мярката по чл. 91  ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

.

Чл.91 д (1) Наказанието по чл. 91  ал. 1, т. 1  и ал.2 .т.1се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител,или преподавател а наказанията по чл. 91 ал. 1, т. 2 ,2,4 и ал.2 т2,3,4 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 91  ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 91 а, ал. 5 и 6 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет

Чл. 91 е  (1)Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 91 , ал. 1  се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 91 , ал. 1 и на мярката  директорът – за наказанието по чл. 91  ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 91  ал. 1, т. 2 – 4  задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 91  ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл.91 ж(1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието – за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и науката – за държавните училища

Чл.91 з(1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 91 а, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл.91 и (1) При налагане на мярката по чл. 91 а, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 91 а, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 91 а, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл.91 к (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 91 а, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика

 

Пътуващи ученици

 

чл. 92 Организацията на пътуващите ученици се осигурява от Община Тутракан и СОУ „Йордан Йовков”, с училищни автобуси и на „ТАТ” ООД-Тутракан.

чл. 93 Учениците се придружават от придружители /стюарди/.

чл. 94 За пътуващите ученици се осигурява целодневна организация на обучение.

чл. 95 В първия учебен ден на учебната година пътуващите ученици се инструктират за спазване на правилата за безопасно движение по пътищата, срещу подпис.

чл. 96 Задължения на придружителите:

/1/ Провеждат инструктаж на пътуващите ученици.

/2/ Грижат се за живота и здравето на пътуващите пътуващите ученици и следят за спазването на правилата за безопасно движение по пътищата.

/3/ Ежедневно водят присъствена форма на пътуващите ученици.

/4/ Уведомяват училищното ръководство за възникнали проблеми.

/5/ Други задължения, произтичащи от длъжностната характеристика.

 

Глава шеста

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел първи

Директор

 

чл. 97 Директорът на държавните и общинските детски градини, училища и обслуцващи звена е орган за управлението им.

чл. 98 Директорът, като орган за управление на училището:

1.   Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2.   Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3.   Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4.   Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5.   Разпорежда се с бюджетните средства;

6.   Сключва и прекратява трудови договори с помощник- директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците по реда на Кодекса на труда;

7.   Обявява свободните работни места в РИО-Силистра и на информационното табло в училище в 3- дневен срок от овакантяването им;

8.   Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

9.   Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10.    Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, и съхранява печата на училището с държавния герб;

11.    Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и чл. 48 от Закона за народната просвета;

12.    Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

13.    Председател е на педагогическия и училищен съвет и осигурява условия за изпълнение на решенията им;

14.    Организира разработването и изпълнението на годишния и други планове на училището;

15.    Директора предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.

16.    Осигурява условия за здравно- профилактична дейност в училището.

чл. 99 /1/ Длъжността ”директор” се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл.37 от Закона за народната просвета.

/2/ При отсъствие на директора на училището за срок повече от 30 календарни дни началникът на РИО – Силистра сключват трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.

/3/ При отсъствие на директора на училището за срок по- малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.

чл. 100 Помощник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и изпълнява задълженията си от съответна длъжностна характеристика.

 

Раздел втори

Педагогически съвет и училищно настоятелство

чл. 101 Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.

1.           Приема правилника за дейността на училището;

2.           Приема училищния учебен план;

3.           Избира формите на обучение;

4.           Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

5.           Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

6.           Приема индивидуалните планове и програми за обучение на ученици;

7.           Обсъжда и предлага на директора решения за награждаване и наказване на ученици. Награждаването става съгласно утвърдени от Педагогическия съвет правила.

8.           утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището

чл. 102 /1/ Педагогическият съвет включва в състава си помощник – директорите, учителите, възпитателите и другите спецалисти с педагогически функции.

/2/ В състава на педагогическия съвет се включва и медицинското лице, което обслужва училището.

чл. 103 /1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане на най-малко 1/3 от числения му състав.

/2/ Решения се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

/3/ Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано  мнзинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на инспектората по образованието на Министерството на образованието и науката.

/4/ За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

чл. 104 /1/ Училищното настоятелство  може да подпомага  дейността на училищата.

/2/ Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

/3/ Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

:

;

 

чл. 106 Директорът няма право:

– да си служи с недемократични средства и методи за ръководство и управление;

– да използва служебното си положение за лично облагодетелстване или користни цели;

Раздел трети

Родители

Чл.  107. (1) Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на детето или ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в детската градина, училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора."

 

Глава седма

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

чл. 108 /1/. Задължителната документация в училището и срокът за нейното съхранение с:

– книга за подлежащите на задължително обучение до 16– годишна възраст – 5г. ;

– сведения за ораганизацията на дейността в училишето за учебната година (списък – образец №1)-5г.

– дневници за всяка паралелка – 5 г. ;

– материална книга за взетите учебни  часове – до следващата финансова ревизия;

– главна книга за учениците от 1-ви до 8-ми клас и лични картони за учениците от 9-ти до 12-ти клас – постоянен;

– протоколи от изпитите – 10 години;

– книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение – постоянен;

– регистрационни книги за издадените документи: за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация – постоянен;

– входящ и изходящ дневник – 5 г.

– книга спротоколи от заседания на педагогическия съвет – 5 г.

– инвентарна книга и отчетни и счетоводни форми – срок съгласно Закона за счетоводството;

– книга за санитарното състояние – 5 г.

– книга за регистриране на дарения – постоянен.

/2/ Документите по ал. 1 се водят по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката.

/3/ В училището може да се води летописна книга и друга документация, свързана с дейността на училището.

чл. 109 /1/ Ученическата книжка, личната карта, удостоверенията за завършен клас, удостоверението за преместване, удостоверението за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основното образование, диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация, удостоверението за професионално обучение и дубликатите на документите се издават по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката, и се заверяват от директора на училището.

/2/ В училището се водят и документи за здравословното състояние на ученика съгласно изискванията, определени от министъра на здравеопазването.

чл. 110 Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхранението на задължителната документация в училището се определят с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и с други нормативни актове.

 

Глава осма

Раздел първи

Финансиране

 

чл. 111 /1/ Чрез държавния и общинския бюджет се осигуряват средствата за: заплати, стипендии, социални осигуровки, хранене, учебници и поддържане на материално-техническата база.

/2/ Училището може да реализира приходи в левове и във валута от наем и такси за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата му база в съответствие с нормативните актове.

чл. 112 /1/ Директорът на училището разработва проект за бюджет и го предлага за утвърждаване на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

/2/ След утвърждаване на бюджета директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

/3/Директорът управлява училищния бюджет в изпълнение на нормативната уредба за делегираните бюджети.

 

Раздел втори

Учебно – материална база

 

чл. 113 В училището се обзавеждат кабинети по всички предмети, салони за физическо възпитание за начален, прогимназиален и гимназиален етап.

чл. 114 За опазването и обогатяването на базата в кабинетите се грижат преподавателите и възпитателите, работещи в тях. В края на всяка учебна година се извършват инвентаризации по кабинети на училищното имущество.

чл. 115 Приемането и предаването на училищното имущество се извършва с акт за приемане и предаване на съответните длъжностни лица.

 

Раздел трети

Училищна библиотека

 

чл. 116 Училищната библиотека се ръководи и контролира от директора на училището.

чл. 117 Библиотеката се завежда от щатен библиотекар.

чл. 118 Библиотекарят организира обслужването на ученицие и учителите с наличния библиотечен фонд, извършва справочна и информационна работа.

чл. 119 Съхранява и осигурява учебниците на учениците от 1-ви до 8-ми клас включително.

 

Раздел четвърви

Помощен персонал

 

чл. 120 Основни функции и задължения на чистачите:

–                  извършват редовно и качествено почистване на класните стаи, учебни кабинети и коридори, фоайета, сервизни помещения, врати, прозорци, дворни местаи физкултурни салони;

–                  следи за повредите в различните помещения и уведомява ръководителя на заведението за тях;

–                  подпомага учителите и персонала в учебното заведение при пренасяне на УТС и инвентар;

чл. 121. Основни функции и задължения на работника по поддръжка:

–                  организира и извършва ремонт и поддръжка на училищни сгради, спортни площадки и др.

–                  извършва гладки, вътрешни и външни опростени мазилки, различни кърпежи и др.

чл. 122. Основни функции и задължения на огняра:

–                  извършва обслужване на парния котел, регулира горенето, нивото на водата в котела, налягането на парата и температурата на водата, която се подава в отоплителната система.

–                  пуска и спира помпите, двигателите, вентилаторите и др. механизми;

–                  почиства помещението на парния котел;

–                  участва в ремонта на котела и всички допълнителни устройства;

–                  спазва Правилника за безопасни условия на труд. 

Вашият коментар