учители

образование

специалност

 Соня  Петкова  Златарова  висше – магистър  география  Директор

Анелия

Йорданова

Калдарева

висше – магистър

НУП

зам. директор, учебна дейност

Дияна

Господинова

Русева

висше – магистър

1. Стопанско управление
2. педагогическа правоспособност

зам. директор, административно стопанската дейност

Анелия

Стоянова

Чолакова

висше – бакалавър

 НУП

Педагогически съветник

Румяна

Парашкевова

Младенова

висше – магистър

 НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІVа клас

Анелия

Петкова

Христова

висше – бакалавър

 Начална училищна педагогика

Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІVб клас

Венета

Димитрова

Консулова

висше – магистър

 НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на Iа клас

Светослав

Колев

Георгиев

висше-магистър

 НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

Мария

Петкова

Тодорова

висше – магистър

НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IIб клас

Даниела

Георгиева

Кръстева

висше – бакалавър

 НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IIа клас

Елена

 Василева

Николова

висше – магистър

 НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІIIа клас

Маргарита

Петрова

Манолова

висше – магистър

 НУП

Главен учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IIIб клас

Шенел

Кямил

Кантарова

висше – бакалавър

1. НУП
2. английски език

Старши у чител, начален етап на основното образование

Гинка

Йорданова

Георгиева

висше – магистър

 специалист по бълг. филология

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на Xб клас

Диляна

Александрова

Търпанова

висше – магистър

 Българска филология

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIIIа клас

Елка

Стоянова

Георгиева-Станкова

висше – магистър

1. българска филология
2. физическа култура

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на Vб клас

Венета

Тодорова

Александрова

полувисше

 български език и литература, френски език, музика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на Va клас

Светла

Иванова

Димитрова

висше – магистър

1. бълг. език и литература; руски език и литература
2. английски език

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на VIIIб клас

Дияна

Серафимова

Цвяткова

висше – магистър

1. биология и химия
2. английски език

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на VIIa клас

Искра

Иванова

Бойчева

висше – магистър

 Руска филология, БЕЛ

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Александра

Евгеньевна

Николова

висше – магистър

 Руска филология

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Росица

Георгиева

Иванова

висше – бакалавър

1. бълг. език и фр. език
2. английски език

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIIб клас

Румянка

Петрова

Ангелова

висше – магистър

1. бълг. език

 2. английски език

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIIб клас

Нурджихан

Кадир

Ибрям

полувисше

1. Математика, физика, физическо възпитание

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Димитрина

Маринова

Неделчева

висше – магистър

Математика

Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Нидалина

Христова

Куманова

висше – бакалавър

 Математика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на IXб клас

Величка

Петкова

Николова

висше – магистър

 Физика и математика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIa клас

Веселина

Костадинова

Дякова

висше – магистър

1.
Информатика и информационни технологии

2. Математика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Класен ръководител  на VIa клас

Нели

Иванова

Манчева

висше – магистър

Информатика и информационни технологии

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Класен ръководител на XIIa клас

Елена

Ангелова

Тодорова

висше – магистър

 Информатика и информационни технологии

 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIб клас

Николай

Маринов

Николов

висше – магистър

 Философия

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Светлана

Пламенова

Стойчева

висше – бакалавър

1. Български език и литература, История и цивилизация

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на Xа клас

Красимир

Христов

Генов

висше – магистър

География и икономика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Севгинар

Салиева

Амза

висше – бакалавър

 География и икономика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на IXa клас

Марияна

Петкова

Йорданова

полувисше

 География и икономика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Бисерка

Христова

Симеонова

висше – магистър

 Биология и здравно образование

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Мария

Димитрова

Кирякова

висше – магистър

 Биология и здравно образование

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Веселина

Димитрова

Генова

висше – магистър

 Химия и Физика

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIIв клас

Аурел

Тодоров

Стоянов

висше – магистър

 Изобразително изкуство

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Диана

Стефанова

Иванова

полувисше

 Физическа култура и спорт

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мирослав

Василев

Монев

висше – магистър

 Физическа култура и спорт

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Тиджен  Кемал  Мехмед  висше – бакалавър  Химия и физика  Учител – VIIа,б клас, ЦОУД
 Светлана  Николова  Николова  висше – магистър  начална педагогика

Старши учител, начален етап на основното образование

 IIa клас

Маргарита

Костадинова

Иванова

висше – магистър

 НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на Iб клас

Сабире

Исмет

Кодак

висше – бакалавър

1. НУП
2. английски език

Старши учител, начален етап на основното образование

IIб клас

 Нина  Антонова  Михова  висше – бакалавър

висше – магистър

 Биология и химия

Предучилищна и начална уч. педагогика

 Учител – VIа,б клас, ЦОУД

Вероника

Димитрова

Атанасова

висше – бакалавър

 История и цивилизация

Учител

Класен ръководител на VIб клас

Росица

Иванова

Славова

висше – магистър

 НУП

Старши учител, начален етап на основното образование

IVa клас

Николинка

Славейкова

Йорданова

висше – бакалавър

 НУП

 

Учител, начален етап на основното образование

Ia клас

Лиляна

Димитрова

Димитрова

висше – магистър

 НУП

 

Старши учител, начален етап на основното образование

 IVб клас

Румяна

Георгиева

Ангелова

висше – магистър

 НУП

 

Старши учител, начален етап на основното образование

 IIIб клас

Красимира

Минчева

Нейчева

полувисше

детска учителка

Библиотекар

Пенка

Великова

Иванова

висше – магистър

1. учителска правоспособност

 

2. информатика и информационни технологии

Завеждащ, административна служба

Вашият коментар