Учители

образование специалност длъжност
Анка Стоянова Атанасова висше – магистър Български език и руски език Директор
Анелия Йорданова Калдарева висше – магистър 1. Начална училищна педагогика Зам. директор, учебна дейност
Дияна Господинова Русева висше – магистър 1. Стопанско управление
2. педагогическа правоспособност
Зам. директор, административно стопанската дейност
Мария-Луиза Христова висше – магистър 1.      Психолог

2.      Проф. квалификация – учител

Педагогически съветник
Даниела Георгиева Кръстева висше – бакалавър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IIIа клас

Светлана Николова Николова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

IIIа клас

Росица Иванова Славова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Ia клас

Елена Великова Николова висше – магистър 1. НУП
2. публична администрация
Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IVa клас

Сабире Исмет Кодак висше – бакалавър 1. НУП
2. Английски език
Старши учител, начален етап на основното образование

IVа клас

Маргарита Петрова Манолова висше – магистър  НУП Главен учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на IVб клас

Румяна Георгиева Ангелова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

IVб клас

Румяна Парашкевова Младенова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на Iа клас

Анелия Петкова Христова висше – бакалавър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на Iб клас

Валя Георгиева Куцарова висше – магистър  НУП Учител, начален етап на основното образование

Iб клас

Стефка Станкова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІIа клас

Николинка Йорданова  Славейкова висше – бакалавър  НУП Учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІIб клас

Анелия Чолакова висше – бакалавър НУП Старши учител, начален етап на основното образование

IIб клас

Маргарита Костадинова Иванова висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

ІIа клас

Светослав Колев Георгиев висше – магистър  НУП Старши учител, начален етап на основното образование

Класен ръководител на ІIIб клас

Венета Тодорова Александрова професионален бакалавър 1. Български език и литература, френски език, музика Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на VIIa клас

Елка Стоянова Георгиева-Станкова висше – магистър 1. Българска филология
2. Физическа култура
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIIб клас

Невянка Маринова Иванова висше – магистър География и история Учител – VIIа,б клас, ЦОУД
Гинка Йорданова Георгиева висше – магистър 1. Българска филология Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Диляна Александрова Търпанова висше – магистър 1. Българска филология Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Шенел Кямил Кантарова висше – бакалавър 1. НУП
2. Английски език
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на VIа клас

Женя Тихомирова Атанасова висше – бакалавър 1.      Руски и немски език

2.      Приложна лингвистика

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на Vа клас

Росица Георгиева Иванова висше – бакалавър 1. Български и френски език
2. Английски език
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на IXa клас

Габриела Валентинова Йорданова висше – бакалавър Английски език Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на Vб клас

Марийка Василева Николова висше – магистър  Математика Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на VIIIа клас

Нидалина Христова Куманова висше – магистър Математика Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Величка Петкова Николова висше – магистър  Физика и математика Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Нели Иванова Манчева висше – магистър 1.Химия и физика

2. Информатика и информационни технологии

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Елена Ангелова Тодорова висше – магистър 1. Информатика и информационни технологии Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIб клас

Пенка Великова Иванова висше – магистър  Информатика и информационни технологии Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на Xa клас

Николай Маринов Николов висше – магистър Философия Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Светлана Пламенова Стойчева висше – бакалавър Английски език, История и цивилизация Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIIб клас

Вероника Димитрова Атанасова висше – бакалавър История и цивилизация Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIa клас

Красимир Христов Генов висше – магистър География и икономика Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Севгинар Салиева Амза висше – бакалавър География и икономика Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на Xб клас

Бисерка Христова Симеонова висше – магистър Биология и здравно образование Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Веселина Димитрова Генова висше – магистър  Химия и Физика Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Класен ръководител на XIIa клас

Тиджен Кемал Мехмед висше – бакалавър Химия и физика Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на VIIIб клас

Аурел Тодоров Стоянов висше – магистър  Изобразително изкуство Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Доротея Бальовска висше – бакалавър Музика Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Танжу Асан висше – бакалавър  Физическа култура и спорт Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на IXб клас

Нина Антонова Михова висше-бакалавър

 

1.Биология и химия

2. Предучилищна и начална уч. педагогика

Учител – Vа,б клас, ЦОУД
Мариета Красимирова Спирова висше – бакалавър Българска филология Учител – VIа,б клас, ЦОУД
Дияна Нейчева висше – бакалавър Педагогика на обучението по български език и френски език Учител, ресурсен
Димитричка Петрова Христова висше – магистър Психология Старши учител, ресурсен
Росица Тодорова Стелиянова висше – магистър 1. Аграрна икономика
2. Учителска правоспособност
Счетоводител
Виктория Руменова Тодорова висше Счетоводство и контрол Завеждащ административна служба

Класен ръководител на учениците на самостоятелна форма на обучение

Ивелина Валентинова Неделчева висше – бакалавър Икономист Учител, помощник
Мартина Галенова Георгиева средно Социален работник

 

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.