обучение

СУ „Йордан Йовков“ е училище гарантиращо високо качество на учебно- възпитателната работа, съобразно държавните образователни изисквания и европейските измерения, с демократични отношения и управление, с богати традиции и съдържателен вътрешно- училищен живот и с висока степен на интеграция в социалната среда на града.

СУ „Йордан Йовков“ гарантира оптимални условия за обучение и възпитание на учениците, като осигурява:

– Овладяване на основите и закономерностите на човешкото познание.

– Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

– Личностно развитие и стимулиране на творческите заложби.

– Социално и физическо развитие и здравословен начин на живот.

– Училищна стратегия за компютърни и информационни технологии.

Обликът на училището се утвърждава чрез:

– профилирано обучение в гимназиален етап;

– профилирано обучение в гимназиален етап в паралелки с интензивно изучаване на английски език с прием след VII клас;

– разработени са и се изпълняват Училищни програми по Български език и литература, Здравно, гражданско образование и Екологично образование и възпитание.

Вашият коментар