ПИГ

Училището ни е включено в реализиране на проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката. Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация. Програмата включва всички дейности в полуинтернатните групи като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно-възпитателен процес.

   От 9.01.2012 год. учениците от 1 до 8 клас се обучават целодневно. В следобедните часове са включени следните режимни моменти:

–         Блок А – обяд, отдих – 2 часа

–         Блок В – самоподготовка – 2 часа

–         Блок С – дейности по интереси – 2 часа

   Часовете от блок А се провеждат в периода от 12 до 14 часа.

   За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители-специалисти. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на умения за общуване.

   Възпитателите/учителите, които провеждат часовете, с оглед повишаване качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

   Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП.

   В училището през целия ден е осигурено медицинско обслужване и охрана.

   Очаквани резултати:

   Утвърждаване на училището ни като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

   Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училището.

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.