Издавани документи

Приемане и преместване на ученици в държавните и общинските училища


Издаване на диплома за средно образование


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ 1


Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 2


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от 1. – 6. в училище на чужда държава


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021 – 2022 учебна година)