План – програми

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Мерки за повишаване качеството на образованието


Програма

за извеждане на българския език като училищен приоритет

през учебната 2019/2020 година


ПЛАН

за квалификация на педагогическите кадри

в СУ “Йордан Йовков” за учебната 2019/2020 година


 

Годишен план

за дейността на СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

за учебната 2019/2020 година


Стратегия за развитие на средно училище „Йордан Йовков“, град Тутракан

2016 – 2020 година


Програма за екологично образование и възпитание


Програма по гражданско образование


Програма за целодневна организация на учебния ден

през учебната 2019/2020 година


Общоучилищна здравно-образователна програмаАлгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието