План – програми

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Мерки за повишаване качеството на образованието


Програма

за извеждане на българския език като училищен приоритет

през учебната 2017/2018 година


ПЛАН

за квалификация на педагогическите кадри

в СУ “Йордан Йовков” за учебната 2017/2018 година


 

Годишен план

за дейността на СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

за учебната 2017/2018 година


Програма за екологично образование и възпитание


Програма по гражданско образование


Програма за целодневна организация на учебния ден

през учебната 2017/2018 година


Общоучилищна здравно-образователна програма


Мерки за повишаване качеството на образованието


Програма за превенция на ранното напускане на училище

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието