План – програми

Мерки за повишаване на качеството на образованието


Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище


План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище


План за организация и дейност на училищната комисия за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни


Мерки за повишаване качеството на образованието


Програма

за извеждане на българския език като училищен приоритет

през учебната 2019/2020 година


ПЛАН

за квалификация на педагогическите кадри

в СУ “Йордан Йовков” за учебната 2019/2020 година


 

Годишен план

за дейността на СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

за учебната 2019/2020 година


Стратегия за развитие на средно училище „Йордан Йовков“, град Тутракан

2016 – 2020 година


Програма за екологично образование и възпитание


План за работа на педагогическия съветник


Програма за целодневна организация на учебния ден

през учебната 2019/2020 година


Общоучилищна здравно-образователна програма


План за взаимодействие с родители и факторите от социалната среда


Процедура за действие при сигнал за насилие или друга рискова ситуация за ученик от член на персонала, децата или други лица в СУ „Йордан Йовков“, град Тутракан


Програма за гражданско образование


Програма на екипа за обща подкрепа на личностно развитие на учениците в СУ „Йордан Йовков“ за учебната 2019/2020 год.


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище


Програма по интеркултурно образование


Етичен кодекс на училищната общност