План – програми

План за контролната дейност на директора на Средно училище „Йордан Йовков“ през учебната 2021/2022 година


Годишен план за дейността на СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан за учебната 2021/2022 година


Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за период 2021-2022 година


Мерки за повишаване на качеството на образованието


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното училищното образование


Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище


План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище


План за организация и дейност на училищната комисия за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни


Програма

за извеждане на българския език като училищен приоритет

през учебната 2019/2020 година


ПЛАН

за квалификация на педагогическите кадри

в СУ “Йордан Йовков” за учебната 2019/2020 година


План за работа на педагогическия съветник


Програма за целодневна организация на учебния ден

през учебната 2019/2020 година


Общоучилищна здравно-образователна програма


План за взаимодействие с родители и факторите от социалната среда


Процедура за действие при сигнал за насилие или друга рискова ситуация за ученик от член на персонала, децата или други лица в СУ „Йордан Йовков“, град Тутракан


Програма за гражданско образование


Програма на екипа за обща подкрепа на личностно развитие на учениците в СУ „Йордан Йовков“ за учебната 2019/2020 год.


Програма по интеркултурно образование


Етичен кодекс на училищната общност

 


Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.