корупция и жалби

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. "П. Славейков" №15

тел./факс (0866) 605-81, 630-37, 635-63, 601-57

e-mail: sou_jovkov@abv.bg

 

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

/Соня Златарова/

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тези вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица, наричан по-нататък в текста “Правила”, се определят условията и редът за: приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби; процедурата за разглеждането им; воденето на регистър за сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица в СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан.

Чл. 2 Мерки срещу корупцията:

въвеждане на механизми за финансов контрол и отчетност – Система за финансовото управление и контрол в СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан;

разработени са механизми, гарантиращи ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс на служителите в СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан, утвърден със Заповед на директора;

приети са Вътрешни правила за работната заплата на служителите в СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан, утвърдени със Заповед на директора на училището, с които се уреждат въпросите, свързани с работната заплата на служителите в училището, вида и размера на допълнителните възнаграждения, както и условията за тяхното получаване;

предотвратяване случаите на конфликт на интереси чрез декларации, попълвани ежегодно от учителите на основание чл. 40а от Закона за народната просвета;

създадени са ясни правила за кариерно развитие на служителите в СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан с приетите Вътрешни правила за оценка на трудовото изпълнение.

Чл. 3. (1) СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан се осигуряват следните канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:

по пощата на адреса на СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан, 7600, ул. „П. Р. Славейков” №15.

по електронната поща с адрес sou_jovkov@abv.bg;

(2) Всички жалби и сигнали, получени в СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан, по каналите за достъп се регистрират в Деловодство от ЗАС.

 

ГЛАВА ІІ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

 

Чл. 4. Постъпилите в деловодството и регистрирани във входящия регистър документи (писма, сигнали, жалби, молби, искания и др.) се предават от ЗАС на директора.

Чл. 5. (1) Директорът прави предварителен преглед на документите и определя дали предметът на документа е от компетентността на СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан.

(2) Ако бъде констатирано, че документът не е от компетентността на училището той се препраща по компетентност на съответното ведомство и писмено се уведомява жалбоподателя.

(3) Ако бъде констатирано, че предметът на документа е от компетентността на СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан, същият по преценка може да възложи проверката на пом. директор УВР – за педагогическия персонал и на пом. директор АСД-за непедагогическия персонал, което не изключва неговата самостоятелна проверка.

(4) Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал за корупция/ жалба не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение.

 

Чл. 6 Индикатор за измама или нередност е действие или бездействие на служител от училището, което създава основателни съмнения в неговата безпристрастност при изпълнение на неговите задължения.

 

ГЛАВА ІІІ

ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ

 

Чл. 7. Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция/ жалба започва с резолюция на директора и назначаване на комисия за разглеждане на жалбите и сигналите.

Чл. 8. (1) Директорът определя със заповед за всеки конкретен случай, служители от училището, които да участват в разглеждането на сигнала за корупция/ жалбата.

(2) Директорът председателства всички комисии, назначавани по различните случаи.

(3) В състава на всяка комисия за разглеждане на жалби и сигнали задължително се включват по един представител съответно от педагогическия или непедгогическия персонал. При фактическа или правна сложност могат да се назначават комисии в по-широк състав.

Чл. 9. (1) Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства (вкл. взема писмени обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция/ жалбата. След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, към който се прилагат всички събрани материали. Протоколът се подписва от членовете на комисията.

(2) Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите изготвя доклад и го предава заедно с протокола и събраните доказателства на директора.

Чл. 10. Директорът се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок от предаването му с мотивирано решение. Копие от решението на директора се изпраща до жалбоподателя, с обратна разписка.

Чл. 11. Документите по преписките, протоколите и докладите на комисията за разглеждане на жалбите и сигналите се архивират в досието на служителя.

 

ГЛАВА ІV

РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 12. Всички постъпили документи, регистрирани, съгласно процедурата по чл. 5. и образуваните преписки по реда на чл. 12, се завеждат в деловодството в специален регистър “Регистър за сигнали за корупция/ жалби”, Приложение №1.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящите правила влизат в сила от 13.09.2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

Регистър за сигнали за корупция/ жалби

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Входящ №

Име, адрес и телефон на жалбоподателя

Резюме на сигнала за корупцията/ жалбата

Краен срок за отговор

Отговор

Бележки

 
 

1

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. "П. Славейков" №15

тел./факс (0866) 605-81, 630-37, 635-63, 601-57

e-mail: sou_jovkov@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

№……/……………..

Гр. Тутракан

 

На основание чл .7, ал.1, т. 15 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

 

НАРЕЖДАМ:

 

В СОУ „Йордан Йовков” – гр. Тутракан да се въведат Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица, считано от 15.09.2010 год.

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, служители и работници за сведение, което да удостоверят с подпис в приложения списък.

 

 

 

 

 

Директор: ………………

/Соня Златарова/

 

Вашият коментар