Графици

График:

  • за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация – втори учебен срок на учебната 2017/2018 година;
  • за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети – втори учебен срок на учебната 2017/2018 година;
  • за провеждане на контролни упражнения в начален етап – втори учебен срок на учебната 2017/2018 година
  • за провеждане на консултации в ПИГ– втори учебен срок на учебната 2017/2018 година.

 


График

на контролни и класни упражнения, прогимназиален и гимназиален етап през втория срок на учебната 2017/2018 г.