Графици

График:

  • за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация – първи учебен срок на учебната 2021/2022 година;
  • за допълнителна консултация на учителите по учебни предмети – първи учебен срок на учебната 2021/2022  година;
  • за провеждане на консултации в групи ЦДО– първи учебен срок на учебната 2021/2022 година;

 


График

на контролни и класни упражнения, прогимназиален и гимназиален етап през първия срок на учебната 2021/2022 г.