Графици

График 

за провеждане на консултациите през I  учебен срок на учебната 2017/2018 година


График

за провеждане на консултациите в ПИГ през I учебен срок на учебната 2017/2018 година


График

на контролни и класни упражнения през първи срок на учебната 2017/2018 г.


График

на контролни упражнения за начален етап през първи срок на учебната 2017/2018 г


График

на групите по СИП през първи срок на учебната 2017/2018 г.


График

за провеждане на дейностите на класния ръководител за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2017/2018 година.