Графици

График:

  • за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация – втори учебен срок на учебната 2019/2020 година;
  • за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети – първи учебен срок на учебната 2019/2020 година;
  • за провеждане на консултации в групи ЦДО– първи учебен срок на учебната 2019/2020 година;

 


График

на контролни и класни упражнения, прогимназиален и гимназиален етап през първия срок на учебната 2019/2020 г.